₹ 59020/ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (10gm) ₹ 590200 ₹ 5902 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (1gm) 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (8gm) ಇಂದಿನ 100 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 47216.
₹ 54100/ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (10gm) ₹ 541000 ₹ 5410 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (1gm) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (8gm) ಇಂದಿನ 100 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 43280.