ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಗೇರಿ

2,33,205 ಮತಗಳ ಅಂತರ ದಿಂದ ಕಾಗೇರಿ ಮುನ್ನಡೆ

ಸುಮಾರು 9ಲಕ್ಷಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ

ಇನ್ನೂ ಕೆವಲ 3 ಲಕ್ಷ ಮತ ಏಣಿಕೆ ಬಾಕಿ.