||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ||
||ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ||
||ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ||

ಶುಭೋದಯ ನಿತ್ಯ ಪ೦ಚಾ೦ಗ
ಗತಶಾಲಿ – 1945
ಗತಕಲಿ – 5124
ದಿನಾಂಕ – 02/08/2023
ತಿಂಗಳು – ಆಗಸ್ಟ್
ಬಣ್ಣ – ಹಸಿರು
ವಾರ. – ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ – ಪ್ರಥಮ20:05:19
ಪಕ್ಷ. – ಕೃಷ್ಣ
ನಕ್ಷತ್ರ. – ಶ್ರಾವಣ12:57:19
ಯೋಗ. – ಆಯುಷ್ಮಾನ್14:32:12
ಕರಣ. – ಬಾಳವ10:02:54
ಕರಣ. – ಕೌಳವ20:05:19
ಕರಣ. – ತೈತುಲ30:09:21*

ತಿಂಗಳು (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ್ಯ). ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ
ತಿಂಗಳು (ಹುಣ್ಣಿಮಾಂತ್ಯ). ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಮಕರtill 23:25:10
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಕುಂಭfrom 23:25:10
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ
ಋತು ವರ್ಷ
ಆಯನ. ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಸಂವತ್ಸರ. ಶೋಭಕೃತ್

ಸೂರ್ಯೋದಯ. 06:11:12
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ. 18:48:09
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 12:36:57
ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 11:23:12
ಚಂದ್ರಾಸ್ತ. 06:34:38
ಚಂದ್ರೋದಯ. 19:39:29

ರಾಹು ಕಾಲ. 12:30 – 14:04ಅಶುಭ
ಯಮಘಂಡ ಕಾಲ. 07:46 – 09:20ಅಶುಭ
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ. 10:55 – 12:30
ಅಭಿಜಿತ್ 12:04 – 12:55ಅಶುಭ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ. 12:04 – 12:55ಅಶುಭ

||ಶುಭ೦ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯ೦ ಬ್ರೂಯಾತ್||

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಐದನೆ ಅಧ್ಯಾಯ – ಕರ್ಮ ಸ೦ನ್ಯಾಸ ಯೋಗ

ಜ್ಞಾನೇನ ತು ತದಜ್ಞಾನಂ ಯೇಷಾಂ ನಾಶಿತಮಾತ್ಮನಃ ।
ತೇಷಾಮಾದಿತ್ಯವಜ್ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತತ್ ಪರಮ್ ॥೧೬॥

ಭಗವಂತನ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಕೊಂಡವರ ಆ ಅರಿವು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.