ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಮಧ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ

ಕಾರವಾರ : ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಯಾವಾಗಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ಸೇವನೆ...

Read More