ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ

ಸುದ್ದಿಬಿಂದು ಬ್ಯೂರೋಅಂಕೋಲಾ: ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ(Operation BJP) ವಿಚಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ...

Read More